Казахстан - Eкскурзии и почивки


Полезна информация за Казахстан

Обща информация

Местна валута

Казахстанско тенге (KZT). Смяна на валута препоръчваме да се осъществява само на определените за целта пунктове.

Престъпност и сигурност

Обстановката в страната моце да бъде определена като спокойна. Мерките за сигурност са засилени след извършените терористични актове през лятото на 2016 г. в градовете Алмати и Актобе, като предвид това препоръчваме при преминаването през страната движението с МПС да е  по светло, спиране на охраняеми паркинги до населени места, стриктно спазване на правилата за движение.

Митнически изисквания

Казахстан е член на Евразийския икономически съюз и в това отношение за страната важат регламентите на ЕАИС. Съгласно Митническия кодекс на Република Казахстан се разрешава внос на до 3000 долара без митническа декларация. За по-големи суми е необходимо попълването на митническа декларация и банков сертификат.

Движение по пътищата

Пътнотранспортната мрежа на Казахстан се характеризира с лошо качество на пътищата, като страната не разполага с изградена мрежа от високоскоростни магистрали с изключение на пътя Нур-Султан-Шучинск и участъци от международния коридор Западна Европа-Западен Китай между град Алмати и град Къзълорда. В Република Казахстан се налагат тежки парични глоби за нарушение на правилата за движение, които съгласно практиката се плащат след протичането на тежка съдебна процедура, без значение че сте чужд гражданин.

Предварително се убедете, че срокът на действие на свидетелството Ви за шофиране не е изтекъл и че то е валидно за Казахстан. Препоръчваме Ви предварително да си осигурите международно свидетелство за шофиране, което да използвате в Казахстан.

През зимата не се препоръчва пътуването с различни моторни превозни средства по републиканската пътна мрежа, в т.ч. магистралните пътища. Поради екстремни зимни условия пътищата се затварят, за което е създадена практика за уведомяване чрез SMSсъобщения.

Не е необходимо заплащането на винетни такси за ползването на пътнотранспортната мрежа в Казахтан. Няма платени магистрали.

Важна информация за българските товарни превозвачи

Българските транспортьори през територията на Казахстан следва да имат предвид и стриктно да спазват условията за ползване на разрешителните за транспорт, а именно:

1. Предоставените разрешителни за двустранен транспорт (светло сините) важат само за стоки от български производители.

2. Разрешителните за “тристранен транспорт” (розовите) дават право на българските превозвачи да транспортират стоки от небългарски производители.

3. В случай на задържане на български транспорт в Република Казахстан поради липсата на необходимото разрешително, властите изискват  пренатоварване на стоката на камиони на местни превозвачи. За тази цел могат да се ползват контакти предоставени от Съюза на международните автомобилни превозвачи на Република Казахстан:

г-н Денисенко Александър Александрович

г-н Абылдаев – сл. тел.: + 7 (727) 92 53 24 и и-мейл:info@kazato.kz.

Справочни данни за разрешителната система, митнически въпроси, списък на казахстанските превозвачи, членове на съюза и други можете да намерите на сайта на Съюза на международните автомобилни превозвачи на Република Казахстан: www.kazato.kz

Актуална информация за правилата за движение по пътищата в Казахстан и за налаганите глоби при нарушения, може да бъде намерена в Интернет, на следния линк: http://pddrk.kz/shtraf.php От публикуваната официална информация на посочения линк се вижда, че преобладават глоби от порядъка на 10 до 20 МРП (месечни разчетни показатели(, с равностойност приблизително от 100 до 200 евро.

В Република Казахстан глобите се изчисляват в месечни разчетни показатели (МРП), като за  2012-2014 г. МРП = 1618 тенге, към 30 април 2013 г. 1 евро = 195 тенге. При повторно нарушение следват по-драстични мерки.

Във връзка с нарасналия през 2019 година обем на ПТП с участието на водачи на МПС, след употреба на алкохол, по указания на президента на Р. Казахстан Касим-Жомарт Токаев, за налагане на по-строги санкции в такива случаи, считано от 1 януари 2020 г. се предвиждат съществени изменения и допълнения в Наказателния кодекс на Република Казахстан.

Съгласно разпоредбите на чл. 345-1, ал. 1, водач, управлявал МПС след употреба на алкохол или наркотични или др. упойващи вещества, който:
-    е причинил по непредпазливост средна телесна повреда, се наказва с глоба в размер до 1000 МРП или с поправителен труд в същия размер, или с общественополезен труд за срок до 400 часа, или с пробация или лишаване от свобода за срок до 1 година, с лишаване от правото да заема определени длъжности или да упражнява определени дейности за период до 10 години;
-    е причинил по непредпазливост тежка телесна повреда, се наказва с глоба в размер до 3000 МРП или с поправителен труд в същия размер, или с общественополезен труд за срок до 1200 часа, или с пробация или лишаване от свобода за срок до 3 години, с лишаване от правото да заема определени длъжности или да упражнява определени дейности за период до 10 години.

По-строги наказания предвиждат разпоредбите на чл. 346, ал. 1 в случаите на извършване на ПТП от лице, лишено от право да управлява МПС, след употреба на алкохол или наркотични или др. упойващи вещества, или е преотстъпило на такова лице управлението на МПС, а именно:
-    глоба в размер до 5000 МРП или поправителен труд в същия размер, или  общественополезен труд за срок до 1200 часа, или пробация или лишаване от свобода за срок до 5 години, доживотна забрана за заемане на определени длъжности или да упражнява определени дейности;

По смисъла на чл. 50, ал. 2 от НК на РК, „за извършване на транспортни престъпления, предвидени в член 345-1, четвърта част и член 346 от този кодекс, лишаването от право да упражнява определени дейности се състои в доживотна забрана да  управлява превозно средство.“
Подробна информация може да бъде получена на следния интернет адрес: https://online.zakon.kz/Lawyer.

Здравеопазване

Не се изискват специални ваксинации при влизане в страната. Здравната помощ за чужднци е платена.

Климат

В планинските райони на страната има опасност от образуването на лавини през зимата, а при обилни пролетни и есенни дъждове, както и при топенето на снеговете - от образуване на свлачища.

Документи за пътуване и визов режим

Редовен международен документ – паспорт.

С Постановление от Министерски съвет на Казахстан номер 838 от 23.12.2016 г., Казахстан отменя визите за граждани на Република България за срок до 30 /тридесет/ дни. Регистрацията на българските граждани ще се осъществява при преминаването на държавната граница след предявяване на валиден документ за самоличност – паспорт. „Миграционна служба” към МВР на Казахстан има право да приема и разглежда молби за продължаване на пребиваването над указания безвизов срок от 30 /тридесет/ дни, както и да издава еднократни визи със служебна цел със рок на влидност тридесет дни.

От 07.02.2009 г. Киргизстан улесни процедурата на издаването на визи за гражданите на Република България на летището в Бишкек или във всички консулски учреждения на Киргизската република зад граница без представянето на покани за срок от един месец и без задължението за регистрация при органите на МВР.

От 27.02.2009 г. Таджикистан също предоставя подобни улеснения при издаването на визи за гражданите на Република България на летището в Душанбе и във всички свои консулски учреждения.

От 14 май 2010 г. е в сила Спогодба за безвизови пътувания между Република България и Република Казахстан за притежатели на дипломатически и служебни паспорти.

Според казахстанското законодателство наличието на предварително разрешение за трудова дейност е необходимо условие за влизането на чужденец в Република Казахстан с цел упражняване на трудова дейност. Наетите на работа чужденци, които са в нарушение на действащото в страната законодателство, подлежат на екстрадиране от органите на МВР. 

Внимание!
Лица до 18-годишна възраст, които се придружават от единия родител следва да разполагат с пълномощно при преминаване през ГКПП на азахстан. 

Практически съвети

Помнете, че в Република Казахстан (респ. Киргизската република) следва да се съобразявате с местните закони и обичаи. По време на престоя Ви там Вие попадате под тяхната юрисдикция. Препоръчваме предварително да се информирате за тях и да ги спазвате. Наказанията за нарушаване на закона могат да бъдат много по-строги от тези в България за същите нарушения.

Обърнете специално внимание и спазвайте местните правила за притежание и консумация на алкохолни напитки и психотропни вещества. В Казахстан дори след консумацията на алкохол в малки количества нямате право да управлявате МПС.

Поставете всички лекарства в оригиналните им опаковки и проверете дали някои от тях не се считат за незаконни наркотични средства в Казахстан или Киргизстан. Ако ползвате такива вещества, носете копие на лекарско предписание, потвърждаващо този факт.

Избягвайте да пренасяте вещи на трети лица при преминаване на граница.

Ако по някаква причина бъдете задържан от местните власти, изисквайте да Ви бъде осигурен контакт с дипломатическото представителство на Република България в Нур-Султан. Консулският служител ще установи във възможно най-кратък срок връзка с Вас.

Съветваме Ви предварително да сключите договор за здравна, туристическа, пътна или друга застраховка.

В случаите на смърт на български граждани в Република Казахстан (респ. Киргизстан) дипломатическото представителство на Република България в Нур-Султан ще Ви окаже съдействие и помощ за уреждане на формалностите.

Пряка финансова помощ може да получите от дипломатическото представителство в Нур-Султан само ако Ваши роднини или близки лица депозират необходимата Ви сума в Министерството на външните работи, дирекция „Финансово-стопански дейности”.

В случай на кражба на личните ви документи, парични средства, билети за пътуване и пр. незабавно известете лично и писмено най-близката полицейска служба и поискайте копие от протокола за установяване на събитието. Свържете се с дипломатическото представителство в Нур-Султан, за да направите постъпки за получаване на необходимите документи за продължаване на пътуването Ви или за завръщането Ви в Р България.

При пристигането си в Р Казахстан (респ. Киргизстан) е добре (макар и да не е задължително), да се регистрирате в българското посолство в Нур-Султан. Това би улеснило връзката с Вас при спешен случай или при друга възникнала необходимост.

Преди да отпътувате от Р България, запишете адресите и телефоните на българското дипломатическо представителство в Нур-Султан. Администрацията на хотелите, в които отсядате, туроператорите, уреждащи Ви, и органите на местната полиция при необходимост е уместно да разполагат с тези данни.

За ваше улеснение адрес, телефон и факс на дирекция „Консулски отношения” на Министерството на външните работи в София за евентуални справки и информация може да намерите на Интернет-страницата на МВнР.

Подробна информация и съвети за пътуващите със самолет, както и новите изисквания за сигурност в тази връзка, можете да прочетете от страницата на Летище София.
 

Консулски услуги

Заверки и легализации

Българското дипломатическо представителство в Нур-Султан удостоверява датата, съдържанието и подписите на частни документи, които не подлежат на вписване и са представени от български или чужди граждани, удостоверява верността на преписи и извлечения от документи, представени от български граждани и съставя нотариални завещания на български граждани. Удостоверяването на датата, съдържанието и подписа на частен документ, който не подлежи на вписване и е представен от чужд гражданин, се извършва само ако документът е предназначен да произведе действието си на територията на Република България и е изготвен на български език.

В консулската служба не могат да се съставят нотариални актове или да се заверяват други частни документи, подлежащи на вписване (например искови молби, договор за продажба на МПС и др.).

Консулската служба на Посолството на Република България в Нур-Султан не извършва заверка на преводи на български език на публични документи, издадени от органи на Република Казахстан.

Съгласно наличната договорно-правна база не е задължително публичните документи, издадени от органите на Република Казахстан да бъдат легализирани с „апостил” на Министерството на правосъдието на Република Казахстан и не се нуждаят от заверка на Посолството на Република България в Нур-Султан, за да бъдат представени в България!

Повечето български институции обаче, приемат само документ с „апостил”, като към него трябва да има превод на български език. Дипломатическото представителство на Република България в Нур-Султан не извършва заверки на преводи на казахстански (респ. киргизстански) документи, поради което същите следва да бъдат направени от Консулската дирекция на Министерството на външните работи в България. Имайте предвид, че преводът на казахстанския (респ. киргизстанския) документ може да бъде направен само от заклет преводач от лицензирана преводаческа фирма.

Изготвяне на лични документи

Временно задграничното представителство не издава лична карта, СУМПС и паспорт.Задграничното представителство на Република България в Нур-Султан може да издаде еднократно само временен паспорт със срок на валидност до 12 месеца.

Гражданско състояние

  • Регистриране в Република България на деца на български гражданин/и, родени в Република Казахстан (респ. Киргизстан), въз основа на документи, издадени от местни органи

Гражданите на Република България, които се намират в чужбина, са длъжни в шестмесечен срок, след съставянето от местен орган на акт за раждане на детето им, да предоставят или изпратят на българското задгранично представителство в съответната страна, заверен препис или извлечение от документа, заедно с молба, в която е посочен постоянният им адрес в Република България.

Гражданите могат да предоставят и направо в съответната българска община легализирания акт за раждане, със заверен превод на български език, извършен от фирма за преводи, имаща договор с МВнР на България. Заверката на подписа на българския преводач се прави в дирекция „Консулски отношения” на МВнР (гр. София, ул. „Алфред Нобел” № 2).

Общината, където се регистрира раждането на детето, е общината по постоянния адрес на майката; ако тя не е българска гражданка - в общината по постоянния адрес на бащата.

  •  Регистриране в България на граждански брак на български граждани, сключен в чужбина

Гражданите на Република България, които се намират в чужбина, са длъжни в шестмесечен срок, след съставянето на акт за граждански брак от местен орган по гражданско състояние, да предоставят или изпратят на българското задгранично представителство в съответната страна, заверен препис или извлечение на документа, заедно с молба, в която е посочен постоянният им адрес в България.

Гражданите могат да предоставят и направо в съответната българска община легализирания акт за сключен граждански брак, със заверен превод на български език, извършен от фирма за преводи, имаща договор с МВнР на България.

Общината, където се регистрира сключения в чужбина граждански брак, е общината по постоянния адрес на съпруга, който е български гражданин; ако двамата съпрузи са български граждани, това е общината по постоянния адрес на мъжа.

  •  Регистриране в България на смърт на български гражданин, настъпила в чужбина

Смъртен случай с български гражданин, настъпил в чужбина, се регистрира в общината по постоянен адрес на лицето в Република България.

За целта оригиналният смъртен акт или заверен препис на документа, издаден от местен орган по гражданско състояние, се предоставя или изпраща в шестмесечен срок на дипломатическото или консулско представителство на Република България в чужбина, заедно с молба, в която е посочен постоянният адрес на починалия гражданин в България.

Близките на починалия могат да предоставят легализирания документ и направо в общината, със заверен превод на български език, извършен от български дипломатически или консулски представител, или от фирма за преводи, имаща договор с МВнР на България. Заверката на подписа на българския преводач се прави от в дирекция „Консулски отношения” на МВнР (гр. София, ул. „Алфред Нобел” № 2).

Българските дипломатически и консулски представителства в чужбина не финансират и не извършват дейностите по обслужване и транспортиране на починалия. При смъртен случай близките на починалия български гражданин следва да установят контакт с погребално бюро/агенция в страната на пребиваване, където да се запознаят с обслужването и транспортирането на починалия зад граница. Имайте предвид, че в Република Казахстан и Киргизската република по религиозни причини услугата кремация не се извършва.


Новини

Абонамент

Регистрация за бюлетин с актуални оферти и промоции

Последвайте ни в социалните мрежи